O nas
Trwa wczytywanie produktów

O nas

Witamy na stronach drukarni PROMOVERA!

Promovere (z �ac. promowa�)

Specjalizujemy si� w druku offsetowym. Specjalizujemy si� w obs�udze agencji reklamowych oraz mniejszych drukarni. Corocznie w naszej ofercie znajdziecie Pa�stwo bardzo szerok� ofert� kalendarzy, terminarzy czy kalendarzyków listkowych. Ponadto oferujemy druki samokopiuj�ce, numerowanie druków, teczki ofertowe i wiele innych specjalistycznych wydruków.
Oferujemy równie� us�ugi: sztancowanie, perforowanie, nacinanie, falcowanie, bigowanie, pakowanie w foli� termokurczliw�, przeciskanie hydrauliczne.

Do ka�dego zlecenia podchodzimy z entuzjazmem i zapa�em, co przek�ada si� na coraz liczniejsze grono zadowolonych Odbiorców. Do�wiadczenie, zaanga�owanie, dynamika i elastyczno�� naszej firmy powoduj�, �e jeste�my dobrym Partnerem dla ka�dego Klienta poszukuj�cego nowoczesnej obs�ugi na najwy�szym poziomie.

Nasze warto�ci:
Zadowolenie Klienta - to nasz najwa�niejszy cel
Relacje - staramy si� zawsze stawia� na d�ugotrwa�� wspó�prac�
Dynamizm - dzia�amy szybko i sprawnie
Partnerstwo - dla ka�dego Klienta jeste�my przede wszystkim partnerem

S�u�ymy Pa�stwu pomoc� w rozwi�zaniach poligraficznych. W przypadku jakichkolwiek pyta� czy w�tpliwo�ci doradzamy i podpowiadamy.

Zapraszamy do wspó�pracy!
Zespó� Promovera Drukarnia On-line