Trwa wczytywanie produktów

POMOCne INFO

 

TERMIN REALIZACJI
Podany termin realizacji przy danym produkcie oznacza czas (dni robocze) druku produktu. Czas druku liczony jest (tylko dni robocze) od nast�pnego dnia roboczego w którym (dzie� 0) wys�ana zosta�a wiadomo�� e-mail z Drukarni z informacj� "Przyj�to do realizacji" (plik graficzny oraz p�atno�� zosta�y potwierdzone). Najpó�niej ostatniego dnia "terminu realziacji" produkt b�dzie spakowany i przekazany firmie kurierskiej. Zwyczajowo firma kurierska dostarcza przesy�ki nast�pnego dnia roboczego z wyj�tkami, szczególnie w okresie zimowym (2-3 dni). Drukarnia zastrzega sobie mo�liwo�� wcze�niejszej realizacji.
DOSTAWA
Dostawa jest bezp�atna na terenie Polski dla produktów z oznaczeniem nad cenami "CENY Z DOSTAW�" (blisko 98% produktów). Wysy�ka poza granice Polski – koszt dostawy ustalany indywidualnie.
PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU
Rekomendowanym formatem plików jest PDF - zgodno��: Acrobat 4 (PDF 1.3). W przypadku innych formatów prosimy o kontakt.
Szczegó�owe wytyczne przygotowania plików do druku:
- wszystkie fonty zamienione na krzywe,
- spady po 3 mm z ka�dej strony rozmiaru netto (linii ci�cia),
- je�li w pracy znajduj� si� mapy bitowe, to powinny by� one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
- rozdzielczo�� 350 dpi (prace s� na�wietlane przy liniaturze 175 lpi),
- tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
- projekt wy�rodkowany na stronie,
- odleg�o�� obiektów graficznych i tekstów od linii ci�cia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
- je�eli wyst�puj� linie ci�cia w pracy to powinny si� znajdowa� za obszarem brutto.
- wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny by� zapisane w trybie CMYK 8 bit na kana�. W przypadku 16 lub 32 bitów mog� wyst�pi� b��dy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno�ci
Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialno�ci za ró�nice kolorystyczne wynikaj�ce z konwersji przestrzeni barwnych innych ni� CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.
Profile ICC osadzone w pracy b�d� automatycznie konwertowane do CMYK przy u�yciu profilu „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004“ na profil referencyjny Drukarni. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarni�. Przekazuj�c dane niezgodne z przestrzeni� barwn� (profil) wymagan� w tej specyfikacji, Klient zgadza si� na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialno�� za wszystkie odst�pstwa barwne z tego tytu�u.
Szczegó�y przygotowania pracy do druku kliknij tutaj: www.promovera.pl/zlink/pliki_do_druku.pdf