Regulamin
Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Niniejszy regulamin, opracowany przez Us�ugodawc� okre�la warunki �wiadczenia us�ug przez Us�ugodawc�, jak równie� zasady i zakres korzystania z Systemu przez Klienta, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z us�ug Drukarni. Klientem mo�e by� tylko przedsi�biorca rozumiany wedle w�a�ciwych przepisów prawa powszechnie obowi�zuj�cego zwany dalej Klientem lub Us�ugobiorc�.
1.2.Zawieraj�c umow� na podstawie zapisów Regulaminu Klient o�wiadcza, �e zapozna� si� i akceptuje w ca�o�ci Regulamin.

2. DEFINICJE
2.1.DRUKARNIA (zwana te� US�UGODAWC�) - podmiot sprzedaj�cy produkty i us�ugi, prowadz�cy dzia�alno�� w ramach marki Promovera Drukarnia On-line.
2.2.SYSTEM – system Internetowy umieszczony na stronie internetowej www.promovera.com.pl umo�liwiaj�cy prezentacj� (cz�ciowej) oferty (g�ównie poligraficznej) Drukarni oraz umo�liwiaj�cy zamawianie Produktów lub innych us�ug przez Klienta.
2.3.DZIE� ROBOCZY – dzie� od poniedzia�ku do pi�tku z wy��czeniem dni ustawowo wolnych od pracy je�li przypadaj� w tym okresie i z wy��czeniem soboty.
2.4.PRZEDSI�BIORCA: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieb�d�ca osob� prawn�, której odr�bna ustawa przyznaje zdolno�� prawn� oraz wspólnicy spó�ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia�alno�ci gospodarczej w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dzia�alno�ci gospodarczej (DzU z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).
2.5.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dost�pny w Systemie umo�liwiaj�cy z�o�enie zamówienia poprzez podanie wymaganych danych, w którym Klient zleca realizacj� okre�lonego produktu w okre�lonym nak�adzie.
2.6.GODZINA ROBOCZA – jedna godzina mi�dzy 9:00 a 17:00 w Dni Robocze.
2.7.KLIENT (równie� US�UGOBIORACA) – Us�ugobiorca (w my�l Regulaminu wy��cznie Przedsi�biorca), który zamierza zawrze� lub zawar� umow� z Drukarni� na wykonania us�ugi/ us�ug przez ni� ofertowanych.
2.8.KONTO - oznaczony indywidualn� nazw� (loginem) i has�em podanym przez Us�ugobiorc� zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Us�ugodawcy, w którym gromadzone s� dane Us�ugobiorcy, w tym informacje o z�o�onych Zamówieniach.
2.9.KONTO TYMCZASOWE – Konto tworzone na potrzeby jednorazowego Zamówienia sk�adanego za pomoc� Formularza Zamówie�.
2.10.POLITYKA PRYWATNO�CI – dokument stanowi�cy za��cznik nr 1 do Regulaminu.
2.11.PROJEKT - elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przysz�ego Produktu uj�te w pliku graficznym umo�liwiaj�cy wykonanie us�ugi druku Produktu przez Drukarni�.
2.12.PRODUKT – dzie�o b�d�ce rzecz� ruchom� wykonywane przez Drukarni� zgodnie z Projektem i Zamówieniem.
2.13.STRONY: Drukarnia i Klient razem.
2.14.WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarni� przygotowanego przez Klienta Projektu graficznego tj. elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przysz�ego Produktu pod k�tem ich zgodno�ci z wymaganiami technicznymi okre�lonymi w Specyfikacji.
2.15.REGULAMIN - niniejszy Regulamin.
2.16.ZAMÓWIENIE - o�wiadczenie woli Klienta z�o�one za pomoc� Formularza Zamówienia lub poprzez poczt� elektroniczn� (e-mail) lub z�o�one drog� tradycyjn� poprzez przes�anie pisemnego zlecenia i stanowi�ce ofert� Klienta zawarcia umowy wykonania Produktu przez Drukarni� na zasadach szczegó�owo okre�lonych w Regulaminie
 
3. RODZAJE I ZAKRES US�UG �WIADCZONYCH DROG� ELEKTRONICZN�
3.1.Us�ugodawca �wiadczy za po�rednictwem Systemu us�ugi drog� elektroniczn� poprzez wype�nienie elektronicznych formularzy dost�pnych na stronie internetowej Us�ugodawcy www.promovera.com.pl polegaj�ce na:
3.1.1.Prowadzeniu Konta w Systemie.
3.1.2.Prowadzeniu Konta Tymczasowego w Systemie.
3.1.3.Umo�liwieniu z�o�enia Zamówienia w Systemie poprzez wype�nienie Formularza Zamówienia.
 
4. WARUNKI �WIADCZENIA US�UG DROG� ELEKTRONICZN�
4.1.�wiadczenie us�ug drog� elektroniczn� przez Us�ugodawc� jest bezp�atne.
4.2.Umowa o �wiadczenie us�ugi drog� elektroniczn� polegaj�cej na prowadzeniu Konta w Systemie zawierana jest na czas nieoznaczony.
4.3.Umowa o �wiadczenie us�ugi drog� elektroniczn� polegaj�cej na prowadzeniu Konta Tymczasowego w Systemie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi�zaniu z chwil� z�o�enia Zamówienia.
4.4.Umowa o �wiadczenie us�ugi drog� elektroniczn� polegaj�cej na umo�liwieniu z�o�enia Zamówienia w Systemie poprzez wype�nienie Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwi�zaniu z chwil� z�o�enia Zamówienia b�d� rezygnacji z jego z�o�enia przez Klienta w trakcie sk�adania.
4.5.Do korzystania z us�ug �wiadczonych drog� elektroniczn� za po�rednictwem Systemu niezb�dne jest posiadanie komputera pod��czonego do sieci Internet, wyposa�onego w szczególno�ci w przegl�dark� internetow� Firefox w wersji 10.0 i wy�szej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wy�szej lub Opera w wersji 11 i wy�szej lub Google Chrome w wersji 17 i wy�szej, z w��czon� obs�ug� Java Script i plików Cookies, posiadaj�c� wtyczk� Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj:http://get.adobe.com/pl/flashplayer/).
4.6.Us�ugobiorc� obowi�zuje zakaz dostarczania tre�ci o charakterze bezprawnym.
 
5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O �WIADCZENIA US�UG DROG� ELEKTRONICZN�
5.1.Zawarcie umowy o �wiadczenie us�ugi drog� elektroniczn� polegaj�cej na prowadzeniu Konta w Systemie nast�puje poprzez wyra�enie woli za�o�enia Konta i podanie has�a w trakcie wype�niania Formularza Zamówienia. Konto zostaje utworzone w chwili z�o�enia zamówienia.
5.2.Zawarcie umowy o �wiadczenie us�ugi drog� elektroniczn� polegaj�cej na prowadzeniu Konta Tymczasowego w Systemie nast�puje poprzez wyra�enie woli za�o�enia Konta Tymczasowego w trakcie wype�niania Formularza Zamówienia poprzez akceptacj� w polu "Zaloguj si� na Koncie Tymczasowym". Konto Tymczasowe zostaje utworzone w chwili z�o�enia Zamówienia.
5.3.Zawarcie umowy o �wiadczenie us�ugi drog� elektroniczn� polegaj�cej na umo�liwieniu z�o�enia Zamówienia w Systemie poprzez Formularz Zamówienia nast�puje poprzez wybór nazwy produktu lub zarysu produktu i jego akceptacj�.
5.4.Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i ��cznej cenie oraz ma mo�liwo�� modyfikacji Zamówienia.
5.5.Po z�o�eniu Zamówienia Klient obowi�zany jest si� zalogowa� (w przypadku Klientów posiadaj�cych Konto) lub do utworzenia Konta Tymczasowego (w przypadku Klientów nie posiadaj�cych konta), po czym zostaje przekierowany do strony Systemu, na której w "Koszyku" znajduj� si� zamówione produkty i gdzie ma mo�liwo�� wgrania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi (Projektami). Istnieje równie� mo�liwo�� wgrania plików za pomoc� danych dost�powych do serwera Systemu umo�liwiaj�cych wgranie plików bezpo�rednio na serwer Systemu – dane dost�powe zostan� przes�ane Klientowi w wiadomo�ci e-mail po z�o�eniu Zamówienia.
5.6.Klient podaje dane do dostawy: nazw� firmy, numer telefonu, adres, kod pocztowy, miasto oraz kraj, wybiera sposób dostawy i p�atno�ci uzyskuj�c automatycznie informacje o wysoko�ci kosztów z tym zwi�zanych.
5.7.Klient posiadaj�cy voucher rabatowy albo bior�cy udzia� w programie lojalno�ciowym mo�e skorzysta� z rabatu.
5.8.W oknie "Podsumowanie" znajduj� si� elementy sk�adanego zamówienia oraz gdzie znajduje si� podsumowanie sk�adanego Zamówienia, tj.
5.8.1.Okre�lenie przedmiotu Zamówienia.
5.8.2.Jednostkowa oraz ��czna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i p�atno�ci oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie wyst�puj�.
5.8.3.Dane do dostawy.
5.8.4.Wybrany sposób dostawy i p�atno�ci.
5.8.5.Informacja o rabacie.
5.8.6.Informacja o wybranym dokumencie sprzeda�y.
5.9.Nast�pnie nale�y zaakceptowa� Regulamin. Akceptacj� Regulaminu nale�y potwierdzi� poprzez odhaczenie check-boxa informuj�cego o akceptacji Regulaminu (zawiera on tak�e link do Regulaminu).
5.10.Zako�czenie sk�adania Zamówienia nast�puje poprzez u�ycie pola "Zamawiam" po czym Klient uzyskuje informacj� o z�o�eniu Zamówienia.

6. WARUNKI I ZASADY SK�ADANIA ZAMÓWIENIA W DRUKARNI 
6.1.Og�oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Systemu, w szczególno�ci ich opisy, parametry techniczne i u�ytkowe oraz ceny, stanowi� zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
6.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Systemu podana jest w z�otych polskich i zawiera wszystkie sk�adniki, w tym cen� z uwzgl�dnieniem podatku VAT i bez podatku VAT, c�a oraz wszelkie inne sk�adniki. Co do zasady cena o której mowa wy�ej nie zawiera kosztów dostawy, chyba, �e w danym momencie obowi�zuje zasada "Dostawa gratis" o czym b�d� informowa�y strony Systemu.
6.3.Po z�o�eniu Zamówienia zgodnie z pkt. 5.3 do 5.9 Drukarnia potwierdza jego otrzymanie, wysy�aj�c wiadomo�� e-mail z tytu�em "Podsumowanie zamówienia" zawieraj�c�:
6.3.1.Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
6.3.2.O�wiadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia
6.3.3.Link do niniejszego Regulaminu.
6.4.Zamówienie jest wi���ce dla Stron (nast�puje zawarcie Umowy) z chwil� wys�ania przez Drukarni� na adres e-mail Klienta, wiadomo�ci e-mail z informacj� o numerze Zamówienia i statusem "Oczekuje na p�atno��" lub "Przyj�to do realizacji".
6.4.1.Drukarnia przed potwierdzeniem Zamówienia (zawarcie umowy – pkt. 6.4), mo�e (bez roszcze� z tego tytu�u) przes�a� korekt� do z�o�onego przez Klienta Zamówienia (pkt.6.3) w ka�dym czasie i bez �adnych ogranicze� (cena, produkt, ilo�ci itp.). Takie (zmienione) Zamówienie b�dzie wi���ce dla Klienta w monecie jego potwierdzenia przez Klienta poprzez wys�anie przez Klienta stosownej wiadomo�ci e-mail do Drukarni.
6.4.2.Wys�anie przez Drukarnie wiadomo�ci e-mail z informacj� o nr Zamówienia i statusem "Oczekuje na p�atno��" lub "Przyj�to do realizacji" do Zamówienia, które zosta�o skorygowane i nast�pnie zaakceptowane przez Klienta zgodnie z pkt. 6.4.1, wi��e strony tj. zawarto umow� na wykonanie Produktu.
6.5.Drukarnia przyst�puje do realizacji zamówienia w momencie pe�nej zap�aty za z�o�one Zamówienie przez Klienta, chyba, �e strony pisemnie (e-mail) umówi� si� inaczej. Drukarnia zastrzega sobie równie� prawo do realizacji Zamówienia przed dokonaniem p�atno�ci i wstrzymaniem jego realizacji w ka�dym czasie (bez roszcze� z tego tytu�u) je�eli p�atno�� nadal nie zostanie w ca�o�ci uregulowana przez Klienta. Klient jest zobowi�zany do niezw�ocznego op�acenia na rzecz Drukarni kwoty wynikaj�cej ze z�o�onego i potwierdzonego Zamówienia. Warunek ten uwa�a si� za spe�niony je�li na rachunek Us�ugodawcy wp�yn�� �rodki nie pó�niej ni� w ci�gu 3 dni od potwierdzenia Zamówienia przez Strony (zgodnie z pkt. 6.4) tj. zawarcia Umowy przez strony.
6.6.Brak wp�aty na koncie Us�ugodawcy w terminie o którym mowa w punkcie 6.5 niniejszego Regulaminu uprawnia Drukarni� do odst�pienia od Umowy na wykonanie Produktu za pisemnym (e-mail lub listownie lub sms) wys�aniem stosownej wiadomo�ci do Klienta. W takim przypadku Drukarni przys�uguje kara Umowna w wysoko�ci warto�ci brutto Zamówienia p�atna w ci�gu 7 dni licz�c od momentu wys�ania wezwania do zap�aty. Drukarnia mo�e jednostronnie zmniejszy� warto�� kary umownej.
6.7.ZAMÓWIENIA SK�ADANE INN� DROG� NI� POPRZEZ SYSTEM
6.7.1.Drukarnia dopuszcza mo�liwo�� sk�adania zamówie� równie� poprzez poczt� elektroniczn� (e-mail) lub drog� tradycyjn� poprzez przes�anie pisemnego zlecenia a tak�e drog� ustn� (np. telefonicznie). W przypadku sk�adania zamówienia w ten sposób strony obowi�zuje niniejszy Regulamin.
6.7.2.Zamówienia sk�adane poprzez poczt� e-mail powinny by� przes�ane na nast�puj�ce adresy e-mail: druk@promovera.com.pl lub biuro@promovera.pl lub inne z domen� "promovera.com.pl" lub "promovera.pl" lub inne nale��ce do Drukarni
6.7.3.Zamówienia w Drukarni mog� by� sk�adane poprzez faks na nr: 61 61 00 339, drog� tradycyjn� (listownie) na adres podany w pkt. 2.1 Regulaminu oraz ustnie (np. telefonicznie) wraz z podaniem adresu e-mail Klienta na który b�dzie wysy�ana dalsza korespondencja stron.
6.7.4.Klientowi sk�adaj�cemu Zamówienie drog� e-mail, faksem, drog� tradycyjn� lub ustnie, Drukarnia wysy�a szczegó�y Zamówienia wysy�aj�c wiadomo�� e-mail zawieraj�c�:
6.7.4.1.Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
6.7.4.2.O�wiadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia
6.7.4.3.Informacj� �e do Zamówienia stosuje si� zapisy Regulaminu
6.7.4.4.Link do niniejszego Regulaminu.
6.7.5.Klient jest zobowi�zany do odes�ania do Drukarni maila z informacj�, �e akceptuje warunki Zamówienia wys�anego zgodnie z pkt. 6.10 (np. pisz�c "Potwierdzam" lub "Akceptuj�" lub w inny sposób potwierdzaj�cy dane Zamówienie) co b�dzie równoznaczne równie� z akceptacj� niniejszego Regulaminu przez Klienta, z zastrze�eniem, �e link do Regulaminu b�dzie zawarty w tre�ci wiadomo�ci e-mail (Zamówienie – pkt.6.12) wys�anej przez Drukarni�.
6.7.6.Zamówienie jest wi���ce dla Stron (zostaje zawarta Umowa) z chwil� otrzymania przez Drukarni� od Klienta potwierdzenia (pkt. 6.11) Zamówienia zgodnie z pkt. 6.10. (wys�anego przez Drukarni�) oraz nast�pnie wys�ania przez Drukarni� ostatecznego potwierdzenia przyj�cia Zamówienia.
6.7.7.Od momentu zawarcia Umowy(pkt. 6.12) przez strony w ramach sk�adania zamówie� w trybie okre�lonym w pkt. 6.7 Klient jest zobowi�zany do zap�aty ca�ej kwoty tytu�em z�o�onego Zamówienia, w ci�gu 3 dni licz�c od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Drukarni� (pkt. 6.12) niezale�nie od statusu jego realizacji, chyba, �e strony pisemnie (e-mail) umówi� si� inaczej. Nr konta Drukarni jest podany w tre�ci niniejszego Regulaminu. Je�eli Drukarnia nie prze�le dokumentu Sprzeda�y, np. w tre�ci przelewu (tytu�em) nale�y wskaza� dat� potwierdzenia Zamówienia, nazw� produktu itp. tak by mo�na by�o odpowiednio przyporz�dkowa� p�atno�� do danego Zamówienia. Drukarnia zobowi�zuje si� do wystawienia faktury VAT w ci�gu 7 dni od momentu otrzymania wp�aty. Drukarnia mo�e przyst�pi� do pe�nej realizacji Zamówienia (bez roszcze� z tego tytu�u) dopiero w momencie pe�nej zap�aty (pkt. 6.13) za Zamówienie, chyba, �e strony pisemnie (e-mail) umówi� si� inaczej.
6.7.8.Brak wp�aty na koncie Us�ugodawcy w terminie o którym mowa w punkcie 6.13 niniejszego Regulaminu, uprawnia Drukarni� do odst�pienia od Umowy na wykonanie Produktu (Zamówienia) w ka�dym czasie za pisemnym (e-mail) wys�aniem stosownej wiadomo�ci na adres e-mail Klienta (lub pisemnie lub sms). W takim przypadku Drukarni przys�uguje kara Umowna w wysoko�ci warto�ci brutto Zamówienia p�atna w ci�gu 7 dni licz�c od momentu wys�ania wezwania do zap�aty. Drukarnia mo�e jednostronnie zmniejszy� warto�� kary umownej.
6.7.9.Wszelka korespondencja wysy�ana z adresów e-mail nale��cych do Klienta (w tym równie� czasowo) jest uznana za o�wiadczenie woli Klienta bez wzgl�du na fakt czy wiadomo�� zosta�a wys�ana przez Klienta czy osob� trzeci�.
6.7.10.Ka�da Umowa wykonania Produktu b�dzie potwierdzana dokumentem sprzeda�y - faktur� VAT, która b�dzie do��czana do przesy�ek lub b�dzie wysy�ana wy��cznie drog� elektroniczn� na adres e-mail Klienta. Klient wyra�a zgod� na wystawianie przez Drukarni� faktur bez jego podpisu oraz przesy�ania jej drog� elektroniczn�.
6.7.11.Weryfikacji, usuni�cia b��dy lub korekty Zamówienia Klient mo�e dokona� samodzielnie w trakcie sk�adania Zamówienia do czasu zawarcie umowy (pkt. 6.4 lub 6.12) pomi�dzy stronami na wykonanie Produktu.
 
7. PROJEKT PRODUKTU (GRAFIKA) 
7.1.Po przes�aniu przez Drukarni� wiadomo�ci e-mail z informacj� o numerze Zamówienia lub/i nadaniem statusu "Oczekuje na p�atno��" lub "Przyj�to do realizacji" lub potwierdzenia Zamówienia przez strony (np. tylko drog� e-mail) dla danego Zamówienia, Drukarnia przyst�puje do realizacji Produktu.
7.2.Weryfikacja Projektu przysz�ego Produktu pod k�tem zgodno�ci z wymaganiami technicznymi okre�lonymi w Specyfikacji wykonywana jest przez Drukarni� tylko na �yczenie Klienta i za zgod� Drukarni (Weryfikacja mo�e by� p�atna je�eli tak umówi� si� Strony).
7.3.Klient jest informowany o wyniku Weryfikacji zgodnie z umow� pomi�dzy stronami w tym zakresie.
7.4.W wypadku zgody stron na Weryfikacj� Projektu przez Drukarnie i w przypadku pozytywnej Weryfikacji, Drukarnia przyst�puje do realizacji Produktu na podstawie zawartej Umowy bez informowania o tym (pozytywna weryfikacja) Klienta.
7.5.W wypadku negatywnej Weryfikacji (w trybie jak w pkt. 7.4 tj. zgoda stron) Drukarnia wska�e Klientowi niezgodno�ci Projektu przysz�ego Produktu z wymaganiami technicznymi okre�lonymi w specyfikacji oraz wzywa Klienta do uzupe�nienia Projektu zgodnie ze Specyfikacj� w okre�lonym terminie (w przypadku braku podania terminu w wezwaniu, przyjmuje si� termin nie d�u�szy ni� 3 dni od wys�ania wezwania przez Drukarni�), po up�ywie którego Drukarnia przeprowadza ponown� Weryfikacj�.
7.6.Po bezskutecznym up�ywie terminu wskazanego w punkcie 7.5 lub po ponownej negatywnej Weryfikacji Drukarnia ponownie wskazuje niezgodno�ci Projektu uzupe�nionego przez Klienta ze Specyfikacj� i wzywa Klienta do uzupe�nienia Projektu zgodnie ze Specyfikacj� w odpowiednim terminie (w przypadku braku podania terminu w wezwaniu, przyjmuje si� termin nie d�u�szy ni� 3 dni od wys�ania wezwania przez Drukarni�).
7.7.Po bezskutecznym up�ywie terminu wskazanego w punkcie 7.6 lub po ponownej negatywnej Weryfikacji Drukarnia b�dzie uprawniona do odst�pienia od Umowy wykonania Produktu niezale�nie o statusu jego realizacji.
7.8.Odst�pienie od Umowy oraz wezwania o których mowa w punkcie 7.5 i 7.6 niniejszego Regulaminu musz� by� wys�ane drog� elektroniczn� na adres e-mail Klienta.
7.9.Po bezskutecznym up�ywie terminu o którym mowa w punkcie 7.6 oraz odst�pieniu od umowy przez Drukarni�, Drukarni nale�na jest kara umowna w wysoko�ci wynagrodzenia brutto dla danego Zamówienia. Drukarnia mo�e jednostronnie pomniejszy� wysoko�� kary umownej. Drukarnia mo�e wp�acone wcze�niej wynagrodzenie tytu�em Zamówienia przez Klienta, zatrzyma� na poczet op�acenia wy�ej wymienionej kary umownej.
7.10.W wypadku uzupe�nienia przez Klienta Projektu przysz�ego Produktu zgodnie ze Specyfikacj� w trybie okre�lonym w niniejszym pkt. 7, Drukarnia przyst�puje do realizacji Produktu.
7.11.Drukarnia mo�e wykona� Produkt bez Weryfikacji Projektu (je�li Klient nie zg�osi� �yczenia Weryfikacji) i w takim przypadku Drukarnia nie odpowiada za ewentualne b��dy w wykonanym Produkcie.
7.12.Za finaln� wersj� Projektu odpowiedzialny jest wy��cznie Klient niezale�nie czy by� on przygotowany przez Drukarni� czy przez osob� trzeci�.
7.13.W przypadku z�o�enia przez Klienta Zamówienia oraz nieprzes�ania przez niego Projektu w terminie 3 dni od z�o�enia Zamówienia Drukarnia wzywa Klienta do jego przes�ania wysy�aj�c drog� elektroniczn� na adres e-mail Klienta stosowne wezwanie z wyznaczeniem terminu na jego przes�anie.
7.14.Brak przes�ania Projektu przez Klienta w terminie o którym mowa w punkcie 7.13 uprawnia Drukarni� do odst�pienia od Umowy (bez roszcze� Klienta z tego tytu�u) oraz upowa�nia do na�o�enia na Klienta kary umownej w wysoko�ci warto�ci brutto z�o�onego Zamówienia, p�atnej w ci�gu 7 dni licz�c od dnia wys�ania drog� elektroniczn� na adres e-mail (lub listownie) Klienta wezwania.
7.15.Drukarnia nie jest zobowi�zana do archiwizacji otrzymanych Projektów oraz przes�anych przez Klienta materia�ów do Projektów.
7.16.Klient o�wiadcza, �e przys�uguj� mu pe�ne prawa autorskie maj�tkowe do przekazanych materia�ów w ramach Projektu (np. logo firmy, piktogramy, elementy graficzne itp.), w tym do materia�ów wskazanych przez Klienta a pobranych przez Drukarni� np. z zasobów Internetu.
7.17.PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PRZEZ DRUKARNI�
7.17.1.Drukarnia mo�e przygotowa� Projekt Produktu/ korekt� Projektu po uzgodnieniu szczegó�ów z Klientem, z uwzgl�dnieniem poni�szych zasad.
7.17.2.Us�uga przygotowania przez Drukarni� Projektu Produktu/ korekty Projektu traktowana jest przez strony jako odr�bne zlecenie od Zamówienia na realizacj� Produktu. Us�uga ta jest odp�atna je�li strony nie umówi� si� inaczej, w wysoko�ci wynikaj�cej z punktu 7.23 niniejszego Regulaminu.
7.17.3.Za odr�bne Umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu pomi�dzy Drukarni�, a Klientem uznaje si�:
7.17.3.1.Stworzenie przez Drukarni� Projektu od podstaw – dalej "Projekt"
7.17.3.2.Dokonanie przez Drukarni� poprawek w Projekcie przes�anym przez Klienta lub wcze�niej wykonanym przez Drukarni� – dalej "korekta Projektu" lub "nowy Projekt"
7.17.4.Umowa na wykonanie Projektu/ korekty Projektu – nazywana w tre�ci Regulaminu "UPR" mo�e by� zawarta drog� elektroniczn� (e-mail) – w takiej sytuacji, us�uga ta b�dzie mie� miejsce wy��cznie na podstawie warunków niniejszego Regulaminu dotycz�cych przygotowania Projektu przez Drukarni�.
7.17.5.Umow� na wykonanie Projektu/korekty Projektu uwa�a si� za zawart� przez Strony w momencie potwierdzenia przez Klienta drog� elektroniczn� na e-mail Drukarni szczegó�ów tej umowy wys�anej wcze�niej przez Drukarni� drog� elektroniczn� na adres e-mail Klienta. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta (potwierdzenia, sprzeciwu) w ci�gu 48 Godzin Roboczych od wys�ania warunków takiej Umowy przez Drukarni� przyjmuje si�, �e umowa zosta�a zawarta w momencie wys�ania przez Drukarni� wiadomo�ci e-mail z warunkami tej Umowy.
7.17.6.Zmiany Umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu dla swej wa�no�ci winny by� przesy�ane przez Strony poprzez poczt� elektroniczn� z zastrze�eniem, i� ka�dorazowo Drukarnia winna na nie wyrazi� zgod� za po�rednictwem zwrotnej wiadomo�ci e-mail.
7.17.8.Strony ustal� ka�dorazowo cen� za wykonanie Projektu lub korekty Projektu. Je�eli cena nie jest ustalona indywidualnie, wynosi ona 50 z� + 23% VAT za wykonanie pierwszej wersji nowego Projektu przez Drukarni� oraz za ka�d� nast�pn� poprawk� graficzn� 15 z� + 23% VAT. W przypadku gdy strony ustal� drog� mail-ow� cen� za wykonanie projektu, a nie b�dzie zapisu o cenie za kolejne poprawki, przyjmuje si�, �e strony nadal obowi�zuje stawka 15 z� za ka�d� poprawk� zg�oszon� przez Klienta.
7.17.9.Drukarnia wystawi i prze�le na adres e-mail Klienta faktur� VAT za wykonanie us�ug o których mowa w punkcie 7.18 i 7.19 niniejszego Regulaminu z terminem p�atno�ci do 3 dni od wys�ania faktury w wersji elektronicznej.
7.17.10.W przypadku gdy cena za Projekt b�dzie sk�adow� ceny za wykonanie Produktu (np. Projekt w cenie wykonania Produktu), a do wykonania Produktu nie dojdzie lub wykonanie Produktu nast�pi pó�niej ni� w ci�gu 14 dni od wykonania i wys�anie do Klienta pierwszego Projektu przez Drukarni�, Drukarni nale�ne jest wynagrodzenie w wysoko�ci wskazanej w punkcie 7.23 niniejszego Regulaminu.
7.17.11.Drukarnia prze�le Projekt na adres e-mail Klienta do akceptacji.
7.17.12.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno�ci za wykorzystanie Projektu poza Drukarni�.
7.17.13.Wytyczne i materia�y dla przygotowania Projektu przesy�a lub przekazuje Klient.
7.17.14.W przypadku gdy przekazane przez Klienta materia�y i wytyczne do przygotowania Projektu/korekty Projektu b�d� niekompletne lub w przypadku ich braku w terminie 5 dni od momentu zawarcia Umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu pomi�dzy Stronami, Drukarnia mo�e odst�pi� od takiej Umowy na przygotowanie Projektu/korekty Projektu bez �adnych roszcze� z tego tytu�u ze strony Klienta lub gdy Drukarnia wykona Projekt staraj�c si� uwzgl�dni� profil dzia�alno�ci Klienta, na co Klient wyra�a zgod� bez zastrze�e�, co skutkuje równie� pe�n� odp�atno�ci� wynagrodzenia zgodnie z pkt. 7.23 po pierwszym przes�aniu takiego Projektu.
7.17.15.Drukarnia mo�e odst�pi� od Umowy na przygotowanie Projektu/korekty Projektu w ka�dym czasie je�eli:
7.17.15.1.Klient nie zaakceptuje otrzymanego Projektu/korekty Projektu b�d� nie wska�e dalszych poprawek/uwag do Projektu w ci�gu 48 Godzin Roboczych od wys�ania ostatniej wersji Projektu/korekty Projektu przez Drukarni�.
7.17.15.2.Ilo�� poprawek/ uwag/ korekt przekroczy 5.
7.17.16.Odst�pienie od Umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu przez Drukarni� (niezale�nie od przyczyny) zobowi�zuje Klienta do zap�aty na rzecz Drukarni kary umownej w wysoko�ci pe�nego wynagrodzeniem brutto za wykonanie Projektu/korekty Projektu okre�lonego w pkt. 7.23 niniejszego Regulaminu.
7.17.17.W przypadku Odst�pienia od Umowy przez Drukarni� (niezale�nie od przyczyn), Klientowi nie przys�uguje �adne roszczenie z tego tytu�u.
7.17.18.Umowa na wykonanie Projektu/korekty Projektu przez Drukarni� jest niezale�na od ewentualnej Umowy wykonania Produktu i nie wp�ywa w jakikolwiek sposób na zobowi�zania Stron w tym zakresie, wynikaj�ce z postanowie� niniejszego Regulaminu, a w szczególno�ci na czas realizacji Umowy wykonania Produktu.
7.17.19.Je�eli Umowa na wykonanie Projektu/korekty Projektu nie stanowi inaczej, uznaje si�, �e Projekt przygotowywany przez Drukarni� ma by� wykorzystany do celów Umowy na wykonanie Produktu.
7.17.20.Projekt/korekt� Projektu uznaje si� ostatecznie za zaakceptowany przez Klienta w przypadku spe�nienia jednego z poni�szych warunków:
7.17.20.1.Gdy Drukarnia otrzyma drog� e-mail potwierdzenie ze strony Klienta o akceptacji Projektu/ korekty Projektu
7.17.20.2.Gdy Klient nie potwierdzi Drukarni drog� e-mail wys�anego przez Drukarni� Projektu/korekty Projektu lub nie wska�e poprzez e-mail uwag do nich w ci�gu 48 Godzin Roboczych od wys�ania przez Drukarni� aktualnej wersji Projektu.
7.17.21.W przypadku gdy Projekt/korekta Projektu zostanie ostatecznie zaakceptowany przez Klienta, Drukarni nale�ne jest pe�ne wynagrodzenie zgodnie z punktem 7.23 niniejszego Regulaminu.
7.17.22.Po wykonaniu Projektu/korekty Projektu przez Drukarni� i jego ostatecznej akceptacji Drukarnia mo�e, bez dodatkowej zgody Klienta, przyst�pi� do wykonania Produktu.
7.17.23.Je�eli po ostatecznej akceptacji Projektu/korekty Projektu przez Klienta Drukarnia na zlecenie Klienta, dokona kolejnej zmiany Projektu (co b�dzie traktowane jako kolejne nowe zlecenie wykonania Projektu), Drukarni przys�uguje pe�ne wynagrodzenie zgodnie z punktem 7.23 niniejszego Regulaminu.
7.17.24.Je�eli Umowa na wykonanie Projektu/korekty Projektu zawiera wi�cej ni� jeden Projekt, Drukarni nale�ny si� wynagrodzenie zgodnie z punktem 7.23 za ka�dy Projekt/ korekt� Projektu z osobna.
7.17.25.Jeden Projekt lub korekta Projektu oznacza jeden zwarty plik zawieraj�cy elementy graficzne danego, jednego nowego Projektu.
7.17.26.Za tre�ci zawarte w Projekcie wykonanym przez Drukarni� odpowiedzialno�� ponosi wy��cznie Klient.
7.17.27.Drukarnia w ramach Umowy na wykonanie Projektu/ korekty Projektu nie jest zobowi�zana do udost�pniania jakichkolwiek plików Klientowi, w tym umo�liwiaj�cych edycj� Projektu / nowego Projektu. Mo�e to mie� miejsce wy��cznie za ka�dorazow� zgod� Drukarni. Powy�sze pliki stanowi� w�asno�� Drukarni. Drukarnia mo�e udost�pni� powy�sze pliki za odr�bn� zgod� dla ka�dego pliku z osobna. Klient jest upowa�niony do wykorzystywania Projektu oraz nowego Projektu przygotowanego przez Drukarni� jedynie na polach eksploatacji potwierdzonych pisemnie przez Strony.
 
8. SPOSOBY P�ATNO�CI
8.1.Drukarnia udost�pnia (w tym w Systemie) nast�puj�ce sposoby p�atno�ci:
8.1.1.P�atno�� przelewem na rachunek bankowy Drukarni prowadzony w Multibank BRE BANK Bankowo�� Detaliczna �ód�, numer rachunku: 40 1140 2017 0000 4102 1300 1956
8.1.2.P�atno�ci elektroniczne za po�rednictwem serwisu DOTPAY.PL – dalej "agent rozliczeniowy" (DOTPAY S.A. z siedzib� w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsi�biorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez S�d Rejonowy Kraków-�ródmie�cie w Krakowie, Wydzia� XI Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego) http://www.paypal.pl/pl:
8.1.2.1.Karty p�atnicze: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro.
8.1.2.2.Kana�y p�atno�ci : mTransfer, MultiTransfer, P�a� z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, P�ac� z inteligo, P�ac� z iPKO, P�a� z ING, R-Przelew, P�ac� z Aliorbankiem, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Millennium p�atno�ci internetowe, P�ac� z Citi Handlowy, P�a� z BO�, VIA Moje Rachunki, ING Online, Przelew z BPH, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, VW Bank Direct
 
9. TERMINY REALIZACJI, SPOSÓBY DOSTAWY
9.1.Drukarnia dostarcza Produkt paczk� kuriersk� za po�rednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy wskazane s� w "Podsumowaniu Zamówienia" o którym mowa w punkcie 5.8 niniejszego Regulaminu lub b�d� wskazane w korespondencji e-mail stron.
9.2.Klient mo�e zaproponowa� inny sposób dostawy Produktu i w tym celu jest zobowi�zany do uzgodnienia szczegó�ów dostawy z Drukarni� m.in. za po�rednictwem e-mail: druk@promovera.com.pl lub telefonicznie. Klient jest zobowi�zany do poniesienia wszystkich kosztów wynikaj�cych z wybranego przez siebie sposobu dostawy, innego ni� wskazany w punkcie 9.1 niniejszego regulaminu.
9.3.O terminie realizacji (Termin realizacji) Zamówienia Klient jest informowany na etapie sk�adania Zamówienia – punkt 5.4 (lub w korespondencji (e-mail) stron). Termin realizacji nale�y liczy� w Dniach Roboczych, pocz�wszy od nast�pnego dnia po wys�aniu do Klienta wiadomo�ci e-mail zawieraj�cej nr Zamówienia oraz status "Przyj�to do realizacji" (ust. 6.4) (lub b�dzie to wynika� z korespondencji (e-mail) stron), z zastrze�eniem, �e dniem wysy�ki tego e-maila jest Dzie� Roboczy. W przypadku gdy dniem wysy�ki nie jest Dzie� Roboczy do terminu realizacji nale�y doda� jeden Dzie� Roboczy.
9.4.W przypadku realizacji Zamówienia z�o�onego drog� e-mail lub inn� drog� poprzez przes�anie pisemnego zlecenia, do okre�lenia terminów realizacji Zamówienia stosuje si� zasady okre�lone w punkcie 9.3 niniejszego Regulaminu.
9.4.1.Czas dostawy Produktu uzale�niony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Produkty dostarczane s� w czasie deklarowanym przez Kuriera. Czas dostawy nie wlicza si� do czasu realizacji Zamówienia.
9.4.2.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno�ci za czas dostawy.
9.4.3.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno�ci za Produkt od momentu przekazania go firmie kurierskiej.
 
10. WARUNKI ROZWI�ZYWANIA UMÓW O �WIADCZENIE US�UG DROG� ELEKTRONICZN�
10.1.Us�ugobiorca ma prawo do wypowiedzenia Drukarni bezterminowej umowy o �wiadczenie us�ug drog� elektroniczn� - prowadzenie Konta w Systemie, za tygodniowym okresem wypowiedzenia, poprzez przes�anie stosownego o�wiadczenia za pomoc� wiadomo�ci e-mail na adres mailowy: druk@promovera.com.pl lub te� pisemnie na adres Drukarni ul. Sielska 17a, 60-129 Pozna�.
10.2.Us�ugodawca ma prawo bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwi�za� z Us�ugobiorc� umow� o �wiadczenie us�ug drog� elektroniczn� - prowadzenie Konta w Systemie w przypadku gdy Us�ugobiorca dostarcza tre�ci o charakterze bezprawnym .
10.3.Us�ugobiorca ma tak�e mo�liwo�� rozwi�zania umowy o prowadzenie Konta w Systemie ze skutkiem natychmiastowym korzystaj�c z opcji dost�pnych w zak�adce "Ustawienia konta" w panelu Konta. Po u�yciu przycisku "Usu� konto" Us�ugobiorca otrzyma na swój adres e-mail link do procesu weryfikuj�cego ��danie usuni�cie Konta, wymagaj�cy potwierdzenia ��dania usuni�cia Konta przez klikni�cie na nades�any link.
10.4.Us�ugodawca i Us�ugobiorca mog� rozwi�za� umow� o �wiadczenie us�ug drog� elektroniczn� w ka�dym czasie w drodze porozumienia stron, które okre�li termin rozwi�zania umowy o �wiadczenie us�ug drog� elektroniczn�.
 
11. TRYB POST�POWANIA REKLAMACYJNEGO
11.1.Klientowi przys�uguje prawo z�o�enia reklamacji z tytu�u niezgodno�ci Produktu z umow�.
11.2.Podstaw� reklamacji nie mo�e by� tre�� merytoryczna ani inne b��dy w plikach przes�anych lub/i potwierdzonych przez Klienta.
11.3.Termin do sk�adania reklamacji wynosi maksymalnie 3 dni od dnia odbioru Produktu lub licz�c od dnia w którym by� planowany odbiór przesy�ki (ilo�� dni roboczych realizacji Produktu + 1 dzie� roboczy na dor�czenie) pod rygorem utraty uprawnie� przez Klienta z tytu�u reklamacji.
11.4.Reklamacja musi by� z�o�ona za po�rednictwem e-mail na adres e-mail: druk@promovera.com.pl
11.5.Ka�da reklamacja powinna zawiera� dok�adny opis niezgodno�ci i ��danie Klienta.
11.6.Reklamacje nie spe�niaj�ce tych kryteriów nie b�d� rozpatrywane, bez roszcze� z tego tytu�u.
11.7.Drukarnia rozpatruje zg�oszone reklamacje w ci�gu 10 dni od otrzymania reklamacji, przesy�aj�c na adres e-mail z którego zosta�a z�o�ona reklamacja wyja�nienie i/lub propozycj� dotycz�c� sposobu za�atwienia reklamacji.
11.8.Reklamacje dotycz�ce uszkodzenia mechanicznego Produktu w trakcie transportu, utraty (w tym cz�ciowej) przesy�ki, w tym, w trakcie transportu lub opó�nienia w dor�czeniu przesy�ki Klient obowi�zany jest z�o�y� do firmy kurierskiej za pomoc� której Produkt zosta� dor�czony, z uwzgl�dnieniem warunków sk�adania reklamacji obowi�zuj�cych u danego kuriera. Fakt uszkodzenia przesy�ki lub opó�nienia w jej dor�czeniu winien by� odnotowany na dokumencie przewozowym (protokó� rozbie�no�ci) w obecno�ci przedstawiciela przewo�nika wraz z jego podpisem na dokumencie.
11.9.Reklamacje zwi�zane ze �wiadczeniem us�ug drog� elektroniczn� przez Drukarni� mog� by� sk�adane przez Us�ugobiorc� poprzez wys�anie wiadomo�ci e-mail na adres e-mail Drukarni druk@promovera.com.pl .
11.10.Rozpatrzenie reklamacji przez Us�ugodawc� nast�puje w terminie 10 dni od otrzymania reklamacji.
11.11.Odpowied� Us�ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy�ana wy��cznie na adres e-mail Us�ugobiorcy podany w zg�oszeniu reklamacyjnym.
11.12.Reklamacje z tytu�u niewykonania b�d� niew�a�ciwego wykonania obs�ugi p�atno�ci dokonywanych za po�rednictwem DOTPAY nale�y kierowa� do agenta rozliczeniowego b�d� bezpo�rednio do DOTPAY na adres e-mail za pomoc� formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem �wiadczenia us�ug w zakresie p�atno�ci elektronicznych DOTPAY (formularz kontaktowy (link); numer telefonu: 0048 (12) 688 26 00; numer fax: 0048 (12) 688 26 99; ul. Sielska 17a, 60-129 Pozna� e-mail: biuro@dotpay.pl; ul. Sielska 17a, 60-129 Pozna� korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków).
11.13.Drukarnia nie bierze odpowiedzialno�ci za dzia�ania agenta rozliczeniowego.
 
12. POSTANOWIENIA KO�COWE
12.1.Umowy zawierane poprzez Drukarni� zawierane s� zgodnie z prawem polskim i w j�zyku polskim.
12.2.Integraln� cz�ci� Regulaminu s� tre�ci i informacje zawarte na stronie Drukarni tj. http://promovera.com.pl/pl/url/1-pomocne-info
12.3.Korespondencja pomi�dzy stronami mo�e by� kierowana adresy e-mail: druk@promovera.com.pl lub/i na adresy wskazane w Zamówieniu. Dor�czenie pism drog� listow� (poczta zwyk�a) pod adres wskazany przez stron�, uwa�a si� za skuteczne w przypadku nie podj�cia przesy�ki przez Klienta, z up�ywem siódmego dnia, licz�c od dnia pozostawienia drugiego awizo. Adres do korespondencji dla Drukarni to: Sell-net Jaros�aw Kóska, ul. Sielska 17a, 60-129 Pozna�.
12.4.Klient wyra�a zgod� na otrzymywanie informacji handlowych od Drukarni oraz faktur VAT na adres e-mail Klienta u�ywany podczas sk�adania Zamówienia, w tym równie� po zako�czeniu realizacji us�ugi wynikaj�cej z danego Zamówienia.
12.5.Drukarnia ma prawo do obci��enia Klienta op�at� windykacyjn� w wysoko�ci 500,00 z� w przypadku konieczno�ci wystosowania do Klienta drugiego wezwania do zap�aty.
12.5.1. Zleceniodawca zobowi�zuje si� pokry� wszelkie koszty DRUKARNI zwi�zane z dochodzeniem roszcze� lub/i windykacj� zobowi�zania Zleceniodawcy (m.in. koszty firm windykacyjnych, obs�ugi prawnej), które przekrocz� kwot� podan� powy�ej (500 z�). DRUKARNIA ma prawo przekaza� dochodzenie nale�no�ci firmie windykacyjnej w ka�dej chwili je�eli zobowi�zanie Zleceniodawcy wobec DRUKARNI nie b�dzie uregulowane w terminie podanym na fakturze (nawet przekroczenie terminu o min. 1 dzie�) bez konieczno�ci wys�ania wezwania. Je�eli, w wyniku przekazania windykacji nale�no�ci firmie windykacyjnej, DRUKARNIA poniesie jakiekolwiek koszty z tym zwi�zane wobec firmy windykacyjnej, Zleceniodawca zobowi�zuje si� uregulowa� te koszty wobec DRUKARNI na wezwanie DRUKARNI w ci�gu 7 dni licz�c od wys�ania takiego wezwania, chyba, �e wezwanie stanowi inaczej.   
12.6.Klient jest zobowi�zany do pokrycia kosztów poniesionych przez Drukarni� zwi�zanych z dochodzeniem roszcze� od Klienta je�li koszty te przekrocz� op�at� windykacyjn� o której mowa w punkcie 12.4 niniejszego Regulaminu.
12.7.Drukarnia mo�e umie�ci� nazw� lub/i logo Klienta na swoich stronach Internetowych oraz w materia�ach reklamowych dot. informacji o wspó�pracy stron. Logo mo�e by� pobrane z dost�pnych �róde� (w tym ze strony Internetowej Klienta).
12.8.Kara umowna za niewykonanie lub nienale�yte wykonanie Umowy do wysoko�ci do 5 % warto�ci Zamówienia stanowi wy��czne odszkodowanie nale�ne Klientowi od Drukarni, pod warunkiem, �e niewykonanie lub nienale�yte wykonanie mia�o wy��cznie z winy Drukarni. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno�ci wzgl�dem Klienta z tytu�u utraconych korzy�ci lub innych strat Klienta w zwi�zku z realizacj� danego Zamówienia.
12.9.Z tytu�u niedotrzymania okre�lonego terminu realizacji Zamówienia, Klientowi przys�uguje roszczenie o zap�at� kary umownej w wysoko�ci stawki dziennej obowi�zuj�cych odsetek ustawowych za ka�dy dzie� opó�nienia licz�c od sumy Zamówienia netto. Opó�nienie w realizacji Zamówienia nie uprawnia Klienta do odmowy przyj�cia Zamówienia.
12.10.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno�ci za tre�ci oraz dane przes�ane lub udost�pniane przez Klienta w celu realizacji Zamówienia.
12.11.Dopuszcza si� tolerancj� dla specyfikacji Produktu: b��du krajarki (która mo�e wynie�� do 2-5 mm) oraz wagi, formatu, gramatury, si�y klejenia oraz barwy i po�yskliwo�ci oraz pozosta�ych parametrów materia�u z którego s� wykonane arkusze je�eli tolerancja ta wynosi� b�dzie +/- 5%.
12.12.Cz�ciowa niezgodno�� realizacji Zamówienia, nie uprawnia Klienta do reklamacji ca�o�ci przedmiotu danej Umowy
12.13.Tre�� niniejszego Regulaminu jest wi���ca dla Stron równie� gdy przedmiotem wykonania Umowy jest Produkt nie widniej�cy na stronie internetowej Drukarni ale wykonany przez Drukarni� na Zamówienie potwierdzone przez Drukarni� w wiadomo�ci e-mail w której wskazano potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o�wiadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia i link do niniejszego Regulaminu.
12.14.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj� zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o �wiadczeniu us�ug drog� elektroniczn� z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne w�a�ciwe przepisy prawa polskiego.
12.15.Ewentualne spory powsta�e pomi�dzy Us�ugodawc�, a Us�ugobiorc� rozstrzyga� b�dzie s�d w�a�ciwy ze wzgl�du na siedzib� Drukarni.
12.16.Fakt, �e Drukarnia nie korzysta w danym momencie z jakiegokolwiek z uprawnie� wynikaj�cych z niniejszego Regulaminu i/lub nie sprzeciwia si� niewykonywaniu przez drug� stron� jakiegokolwiek zobowi�zania zawartego w niniejszym Regulaminie nie mo�e by� interpretowany jako rezygnacja przez Drukarni� z mo�liwo�ci pó�niejszego skorzystania z jednego z uprawnie� lub akceptacja niewykonywania zobowi�za� przez drug� stron�.
12.17.Drukarnia mo�e wp�acone wcze�niej wynagrodzenie tytu�em Zamówienia przez Klienta, zatrzyma� na poczet op�acenia innych zobowi�za� Klienta np. kary umownej.
12.18.Do momentu pe�nej zap�aty za Produkt przez Klienta, Produkt jest w�asno�ci� Drukarni i Drukarnia mo�e nim rozporz�dza� wed�ug w�asnego uznania.
REGULAMIN DOT. ADMINISTROWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1.Administratorem danych osobowych zbieranych za po�rednictwem Drukarni jest Jaros�aw Kóska prowadz�cy dzia�alno�� gospodarcz� pod nazw� SELL-NET adres prowadzenia dzia�alno�ci: UL. SIELSKA 17A, 60-129 POZNA�, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia�alno�ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w�a�ciwego do spraw gospodarki, NIP 7851159537, REGON 634226673, adres poczty elektronicznej: druk@promovera.com.p l, numer telefonu: (+48) 72 88 33 200 zwany dalej "Administratorem".
1.2.Dane osobowe Us�ugobiorcy (Klienta) s� przetwarzane zgodnie z ustaw� o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustaw� o �wiadczeniu us�ug drog� elektroniczn� z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1.Klient wyra�a zgod� na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które s� niezb�dne do nawi�zania, ukszta�towania tre�ci, zmiany, wykonania lub rozwi�zania stosunku umownego mi�dzy Drukarni� i Klientem polegaj�cego na �wiadczeniu us�ug drog� elektroniczn� poprzez Drukarni� lub zawarcia i wykonania umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu Produktu lub zawarciu i wykonaniu umowy wykonania Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.2.Klient o�wiadcza, �e zosta� poinformowany o prawie do wgl�du i modyfikacji swoich danych osobowych oraz ich usuni�cia.
2.3.Administrator przekazuje dane osobowe Klientów agentowi rozliczeniowemu serwisu DOTPAY.PL w zakresie jaki jest niezb�dny jest do dokonania przez Klienta p�atno�ci za po�rednictwem serwisu.
2.4.Administrator przekazuje dane osobowe Klientów firmie kurierskiej dokonuj�cej dostawy Produktu w zakresie niezb�dnym dla dokonania dostawy.
2.5.Administrator przetwarza nast�puj�ce dane osobowe Klientów:
2.5.1.Imi� i nazwisko, nazwa firmy.
2.5.2.Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj).
2.5.3.Numer telefonu.
2.5.4.Adres e-mail.
2.5.5.Numer identyfikacji podatkowej
2.5.6.Numer rachunku bankowego
2.5.7.Numer faksu.
2.6.Administrator mo�e przetwarza� nast�puj�ce dane charakteryzuj�ce sposób korzystania przez Klienta z us�ug �wiadczonych drog� elektroniczn� (dane eksploatacyjne):
2.6.1.Oznaczenia identyfikuj�ce zako�czenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta� Us�ugobiorca.
2.6.2.Informacje o rozpocz�ciu, zako�czeniu oraz zakresie ka�dorazowego korzystania przez Us�ugobiorc� z us�ugi �wiadczonej drog� elektroniczn�.
2.6.3.Informacje o skorzystaniu przez Us�ugobiorc� z us�ug �wiadczonych drog� elektroniczn�.
2.7.Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.6 jest niezb�dne do �wiadczenia przez Us�ugodawc� us�ug drog� elektroniczn� w ramach Drukarni lub zawarcia i wykonania umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu Produktu lub zawarcia umowy wykonania Produktów, z wyj�tkiem numeru faksu.
2.8.Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony Systemu. S� to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Us�ugobiorcy podczas korzystania z Systemu (umo�liwiaj� one m.in. zapami�tanie zawarto�ci koszyka). Istnieje mo�liwo�� uniemo�liwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przegl�darki Internetowej (w tym zakresie odsy�amy do pliku pomocy danej przegl�darki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
2.9.Administrator stosuje �rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj�ce ochron� przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagro�e� oraz kategorii danych obj�tych ochron�.
2.10.Us�ugodawca udost�pnia nast�puj�ce �rodki techniczne zapobiegaj�ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy�anych drog� elektroniczn�:
2.10.1.Szyfrowanie danych s�u��cych do autoryzacji Us�ugobiorcy.
2.10.2.Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dost�pem.
2.10.3.Dost�p do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i has�a utworzonego przez Us�ugobiorc�.
2.11.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityk� prywatno�ci stosuje si� odpowiednio zapisy Regulaminu oraz inne w�a�ciwe przepisy prawa polskiego.
 
1. FORMATY PLIKÓW 
1.1.PDF
1.2.Wszystkie czcionki zmienione na krzywe
1.3.Format 1:1
1.4.Spady po 3mm z ka�dej strony
1.5.Rozdzielczo�� 350 dpi
1.6.Tryb kolorów CMYK
1.7.Pozosta�e wytyczne dot. specyfikacji wymaga� technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych znajduj� si� na stronach Sytemu tj. www.promovera.com.pl dla poszczególnych produktów z osobna.
FORMATY:
1. TIF
format 1:1
spady po 3mm z ka�dej strony
rozdzielczo�� 350 dpi
tryb kolorów CMYK
bez warstw - sp�aszczone
2. PDF
wszystkie czcionki zmienione na krzywe
format 1:1
spady po 3mm z ka�dej strony
rozdzielczo�� 350 dpi
tryb kolorów CMYK
3. CDR
wszystkie czcionki zmienione na krzywe
format 1:1
spady po 3mm z ka�dej strony
rozdzielczo�� 350 dpi
tryb kolorów CMYK