Trwa wczytywanie produktów
0

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Rozpocznij zakupy już teraz

Strona główna

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, jak również zasady i zakres korzystania z Systemu przez Klienta, którego (regulaminu) akceptacja jest warunkiem korzystania z usług Drukarni. Klientem może być tylko przedsiębiorca rozumiany wedle właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego zwany dalej Klientem lub Usługobiorcą.
1.2.Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

2. DEFINICJE
2.1.DRUKARNIA (zwana też USŁUGODAWCĄ, inaczej Drukarnia lub Usługodawca) - podmiot sprzedający produkty i usługi, prowadzący działalność w ramach marki Kopertomat.pl Tani Druk Kopert. DRUKARNIA jest reprezentowana przez firmę Promodruk Jarosław Kóska, ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań, NIP 7851159537.
2.2.SYSTEM – system Internetowy umieszczony na stronie internetowej www.kopertomat.pl umożliwiający prezentację (częściowej) oferty (głównie poligraficznej) Drukarni oraz umożliwiający zamawianie Produktów lub innych usług przez Klienta.
2.3.DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy jeśli przypadają w tym okresie.
2.4.PRZEDSIĘBIORCA: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).
2.5.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Systemie umożliwiający złożenie zamówienia poprzez podanie wymaganych danych, w którym Klient zleca realizację określonego produktu w określonym nakładzie lub usługi.
2.6.GODZINA ROBOCZA – jedna godzina między 8:00 a 16:00 w Dniu Roboczym.
2.7.KLIENT (również USŁUGOBIORACA) – Usługobiorca (w myśl Regulaminu wyłącznie Przedsiębiorca), który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę z Drukarnią na wykonania usługi/ usług przez nią ofertowanych.
2.8.KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
2.9.KONTO TYMCZASOWE – Konto tworzone na potrzeby jednorazowego Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówień.
2.10.POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
2.11.PROJEKT - elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu ujęte w pliku graficznym umożliwiający wykonanie usługi druku Produktu przez Drukarnię.
2.12.PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Drukarnię zgodnie z Projektem i Zamówieniem.
2.13.STRONY: Drukarnia i Klient razem.
2.14.WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarnię przygotowanego przez Klienta Projektu graficznego tj. elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w specyfikacji Produktu.
2.15.REGULAMIN - niniejszy Regulamin.
2.16.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub złożone drogą tradycyjną poprzez przesłanie pisemnego zlecenia i stanowiące ofertę Klienta zawarcia umowy wykonania Produktu przez Drukarnię na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie
2.17 Definicje pisane z małej lub z dużej litery mają takie samo znaczenie.
 
3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
3.1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Systemu usługi drogą elektroniczną poprzez wypełnienie elektronicznych formularzy dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy www.kopertomat.pl polegające na:
3.1.1.Prowadzeniu Konta w Systemie.
3.1.2.Prowadzeniu Konta Tymczasowego w Systemie.
3.1.3.Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Systemie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 
4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
4.1.Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
4.2.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Systemie zawierana jest na czas nieoznaczony.
4.3.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Tymczasowego w Systemie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zakończeniu realizacji Zamówienia.
4.4.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Systemie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.
4.5.Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu niezbędne jest posiadanie komputera podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Firefox w wersji 10.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej lub Opera w wersji 11 i wyższej lub Google Chrome w wersji 17 i wyższej, z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies, posiadającą wtyczkę Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj:http://get.adobe.com/pl/flashplayer/).
4.6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5.1.Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Systemie następuje poprzez wyrażenie woli założenia Konta i podanie hasła w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia. Konto zostaje utworzone w chwili złożenia zamówienia.
5.2.Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Tymczasowego w Systemie następuje poprzez wyrażenie woli założenia Konta Tymczasowego w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia poprzez akceptację w polu "Zaloguj się na Koncie Tymczasowym". Konto Tymczasowe zostaje utworzone w chwili złożenia Zamówienia.
5.3.Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Systemie poprzez Formularz Zamówienia następuje poprzez wybór nazwy produktu lub zarysu produktu i jego akceptację.
5.4.Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i łącznej cenie oraz ma możliwość modyfikacji Zamówienia.
5.5.Po złożeniu Zamówienia Klient obowiązany jest się zalogować (w przypadku Klientów posiadających Konto) lub do utworzenia Konta Tymczasowego (w przypadku Klientów nie posiadających konta), po czym zostaje przekierowany do strony Systemu, na której w "Koszyku" znajdują się zamówione produkty i gdzie ma możliwość wgrania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi (Projektami). Istnieje również możliwość wgrania plików za pomocą danych dostępowych do serwera Systemu umożliwiających wgranie plików bezpośrednio na serwer Systemu – dane dostępowe zostaną przesłane Klientowi w wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia.
5.6.Klient podaje dane do dostawy: nazwę firmy, numer telefonu, adres, kod pocztowy, miasto oraz kraj, wybiera sposób dostawy i płatności uzyskując automatycznie informacje o wysokości kosztów z tym związanych.
5.7.Klient posiadający voucher rabatowy albo biorący udział w programie lojalnościowym może skorzystać z rabatu.
5.8.W oknie "Podsumowanie" znajdują się elementy składanego zamówienia oraz gdzie znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.
5.8.1.Określenie przedmiotu Zamówienia.
5.8.2.Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
5.8.3.Dane do dostawy.
5.8.4.Wybrany sposób dostawy i płatności.
5.8.5.Informacja o rabacie.
5.8.6.Informacja o wybranym dokumencie sprzedaży.
5.9.Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
5.10.Zakończenie składania Zamówienia następuje poprzez użycie pola "Zamawiam" po czym Klient uzyskuje informację o złożeniu Zamówienia.

6. WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA W DRUKARNI 
6.1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Systemu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
6.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Systemu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym cenę z uwzględnieniem podatku VAT i bez podatku VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Co do zasady cena o której mowa wyżej nie zawiera kosztów dostawy, chyba, że w danym momencie obowiązuje zasada "Dostawa gratis" o czym będą informowały strony Systemu.
6.3.Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 5.3 do 5.9 Drukarnia potwierdza jego otrzymanie, wysyłając wiadomość e-mail z tytułem "Podsumowanie zamówienia" zawierającą:
6.3.1.Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
6.3.2.Oświadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia
6.3.3.Link do niniejszego Regulaminu.
6.4.Zamówienie jest wiążące dla Stron (następuje zawarcie Umowy) z chwilą wysłania przez Drukarnię na adres e-mail Klienta, wiadomości e-mail z informacją o numerze Zamówienia i statusem "Oczekuje na płatność" lub "Przyjęto do realizacji".
6.4.1.Drukarnia przed potwierdzeniem Zamówienia (zawarcie umowy – pkt. 6.4), może (bez roszczeń z tego tytułu) przesłać korektę do złożonego przez Klienta Zamówienia (pkt.6.3) w każdym czasie i bez żadnych ograniczeń (cena, produkt, ilości itp.). Takie (zmienione) Zamówienie będzie wiążące dla Klienta w monecie jego potwierdzenia przez Klienta poprzez wysłanie przez Klienta stosownej wiadomości e-mail do Drukarni.
6.4.2.Wysłanie przez Drukarnie wiadomości e-mail z informacją o nr Zamówienia i statusem "Oczekuje na płatność" lub "Przyjęto do realizacji" do Zamówienia, które zostało skorygowane i następnie zaakceptowane przez Klienta zgodnie z pkt. 6.4.1, wiąże strony tj. zawarto umowę na wykonanie Produktu.
6.5.Drukarnia przystępuje do realizacji zamówienia w momencie pełnej zapłaty za złożone Zamówienie przez Klienta, chyba, że strony pisemnie (e-mail) umówią się inaczej. Drukarnia zastrzega sobie również prawo do realizacji Zamówienia przed dokonaniem płatności i wstrzymaniem jego realizacji w każdym czasie (bez roszczeń z tego tytułu) jeżeli płatność nadal nie zostanie w całości uregulowana przez Klienta. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego opłacenia na rzecz Drukarni kwoty wynikającej ze złożonego i potwierdzonego Zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli na rachunek Usługodawcy wpłynął środki nie później niż w ciągu 3 dni od potwierdzenia Zamówienia przez Strony (zgodnie z pkt. 6.4) tj. zawarcia Umowy przez strony.
6.6.Brak wpłaty na koncie Usługodawcy w terminie o którym mowa w punkcie 6.5 niniejszego Regulaminu uprawnia Drukarnię do odstąpienia od Umowy na wykonanie Produktu za pisemnym (e-mail lub listownie lub sms) wysłaniem stosownej wiadomości do Klienta. W takim przypadku Drukarni przysługuje kara Umowna w wysokości wartości brutto Zamówienia płatna w ciągu 7 dni licząc od momentu wysłania wezwania do zapłaty. Drukarnia może jednostronnie zmniejszyć wartość kary umownej.

6.7.ZAMÓWIENIA SKŁADANE INNĄ DROGĄ NIŻ POPRZEZ SYSTEM
6.7.1.Drukarnia dopuszcza możliwość składania zamówień również poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub drogą tradycyjną poprzez przesłanie pisemnego zlecenia a także drogą ustną (np. telefonicznie). W przypadku składania zamówienia w ten sposób strony obowiązuje niniejszy Regulamin.
6.7.2.Zamówienia składane poprzez pocztę e-mail powinny być przesłane na następujące adresy e-mail: kontakt(at)kopertomat.pl  lub inne z domeną "kopertomat.pl" lub inne należące do Drukarni.
6.7.3.Zamówienia w Drukarni mogą być składane poprzez faks na nr: 61 61 00 339, drogą tradycyjną (listownie) na adres podany w pkt. 2.1 Regulaminu oraz ustnie (np. telefonicznie) wraz z podaniem adresu e-mail Klienta na który będzie wysyłana dalsza korespondencja stron.
6.7.4.Klientowi składającemu Zamówienie drogą e-mail, faksem, drogą tradycyjną lub ustnie, Drukarnia wysyła szczegóły Zamówienia wysyłając wiadomość e-mail zawierającą:
6.7.4.1.Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
6.7.4.2.Oświadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia
6.7.4.3.Informację że do Zamówienia stosuje się zapisy Regulaminu
6.7.4.4.Link do niniejszego Regulaminu.
6.7.5.Klient jest zobowiązany do odesłania do Drukarni maila z informacją, że akceptuje warunki Zamówienia wysłanego zgodnie z powyższymi pkt. (np. pisząc "Potwierdzam" lub "Akceptuję" lub w inny sposób potwierdzający dane Zamówienie) co będzie równoznaczne również z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta, z zastrzeżeniem, że link do Regulaminu będzie zawarty w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Drukarnię.
6.7.6.Zamówienie jest wiążące dla Stron (zostaje zawarta Umowa) z chwilą otrzymania przez Drukarnię od Klienta potwierdzenia (w tym drogą e-mail) Zamówienia (wysłanego przez Drukarnię) oraz następnie wysłania przez Drukarnię ostatecznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
6.7.7.Od momentu zawarcia Umowy(pkt. 6.7.6) przez strony w ramach składania zamówień w trybie określonym w pkt. 6.7 Klient jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty tytułem złożonego Zamówienia, w ciągu 3 dni licząc od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Drukarnię (pkt. 6.7.6) niezależnie od statusu jego realizacji, chyba, że strony pisemnie (w tym e-mail) umówią się inaczej. Nr konta bankowego Drukarni jest podany na stronie SYSTEMU tj. www.kopertomat.pl. Jeżeli Drukarnia nie prześle dokumentu Sprzedaży, wtedy np. w treści przelewu (tytułem) należy wskazać datę potwierdzenia Zamówienia, nazwę produktu itp. tak by można było odpowiednio przyporządkować płatność do danego Zamówienia. Drukarnia zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wpłaty. Drukarnia może przystąpić do pełnej realizacji Zamówienia (bez roszczeń z tego tytułu) dopiero w momencie pełnej zapłaty (pkt. 6.13) za Zamówienie, chyba, że strony pisemnie (e-mail) umówią się inaczej.
6.7.8.Brak wpłaty na koncie Usługodawcy w terminie o którym mowa w punkcie 6.7.7 niniejszego Regulaminu, uprawnia Drukarnię do odstąpienia od Umowy na wykonanie Produktu (Zamówienia) w każdym czasie za pisemnym (e-mail) wysłaniem stosownej wiadomości na adres e-mail Klienta (lub pisemnie lub sms). W takim przypadku, Drukarni przysługuje kara Umowna w wysokości wartości brutto Zamówienia płatna w ciągu 7 dni licząc od momentu wysłania Klientowi wezwania do zapłaty. Drukarnia może jednostronnie zmniejszyć wartość kary umownej.
6.8.Wszelka korespondencja wysyłana z adresów e-mail należących do Klienta (w tym również czasowo) jest uznana za oświadczenie woli Klienta bez względu na fakt czy wiadomość została wysłana przez Klienta czy osobę trzecią mającą dostęp do danego konta e-mail Klienta.
6.9.Każda Umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana dokumentem sprzedaży - fakturą VAT, która będzie dołączana do przesyłek lub będzie wysyłana wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Drukarnię faktur bez jego podpisu oraz przesyłania jej drogą elektroniczną.
6.10.Weryfikacji, usunięcia błędy lub korekty Zamówienia Klient może dokonać samodzielnie w trakcie składania Zamówienia do czasu zawarcie umowy pomiędzy stronami na wykonanie Produktu.
 
7. PROJEKT PRODUKTU (GRAFIKA) 
7.1.Po przesłaniu przez Drukarnię wiadomości e-mail z informacją o numerze Zamówienia lub/i nadaniem statusu "Oczekuje na płatność" lub "Przyjęto do realizacji" lub potwierdzenia Zamówienia przez strony (np. tylko drogą e-mail - cały pkt. 6.7) dla danego Zamówienia, Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu.
7.2.Wgrany projekt do druku przez Klienta może być uznany przez Drukarnię jako ostateczny projekt i może być wykorzystany do realizacji Produktu. Drukarnia nie odpowiada za efekt końcowy Produktu w odniesieniu do wgranego przez Klienta projektu do druku. Drukarnia może zweryfikować wgrany przez Klienta Projektu dla przyszłego Produktu pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji. wykonywana jest przez Drukarnię (Weryfikacja też może być płatna jeżeli tak umówią się Strony). O efektach weryfikacji Drukarnia poinformuje Klienta drogą elketroniczną (e-mail).
7.3.Klient jest informowany o wyniku Weryfikacji zgodnie z umową pomiędzy stronami w tym zakresie.
7.4.W przypadku Weryfikacji Projektu przez Drukarnie i w przypadku pozytywnej Weryfikacji Projektu (pod względem specyfikacji druku), Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu na podstawie zawartej Umowy bez konieczności informowania o tym (pozytywna weryfikacja) Klienta, z zastrzęzniem, iż Drukarnia może o tym fakcie (pozytywna weryfikacja) poinformować (e-mail) Klienta.
7.5.W wypadku negatywnej Weryfikacji (w trybie jak w pkt. 7.4 tj. zgoda stron) Drukarnia wskaże Klientowi niezgodności Projektu przyszłego Produktu z wymaganiami technicznymi określonymi w specyfikacji oraz wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w określonym terminie (w przypadku braku podania terminu w wezwaniu, przyjmuje się termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni od wysłania wezwania przez Drukarnię).
Czas realizacji Produktu (podany w Systemie podczas składania zamówienia) jest liczony od momentu pozytywnej weryfikacji Projektu przez Drukarnię na co Klient wyraża zgodę bez roszczeń z tego tytułu.
7.6.Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w punkcie 7.5, Drukarnia ponownie wskazuje niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta ze Specyfikacją i wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie (w przypadku braku podania terminu w wezwaniu, przyjmuje się termin nie bdzie dłuższy niż 3 dni od wysłania wezwania przez Drukarnię).
7.7.Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w punkcie 7.6, Drukarnia będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy wykonania Produktu niezależnie o statusu jego realizacji lub druku w możliwy spoósb z otrzymanego Projektu niezlaleznie od efektów finlanych na co Klient wyraża zgodę.
7.8.Odstąpienie od Umowy oraz wezwania o których mowa w punkcie 7.5 i 7.6 i 7.7 niniejszego Regulaminu muszą być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
7.9.Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w punkcie 7.6 oraz odstąpieniu od umowy przez Drukarnię, Drukarni należna jest kara umowna w wysokości wynagrodzenia brutto dla danego Zamówienia, którego odstępienie dotyczy. Drukarnia może jednostronnie pomniejszyć wysokość kary umownej. Drukarnia może wpłacone wcześniej wynagrodzenie tytułem Zamówienia przez Klienta, zatrzymać na poczet opłacenia wyżej wymienionej kary umownej.
7.10.W wypadku uzupełnienia przez Klienta Projektu przyszłego Produktu zgodnie ze Specyfikacją w trybie określonym w całym niniejszym pkt. 7, Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu.
7.11.Drukarnia może wykonać Produkt bez Weryfikacji Projektu (jeśli Klient nie zgłosił pisemnie życzenia Weryfikacji) i w takim przypadku Drukarnia nie odpowiada za ewentualne błędy w wykonanym Produkcie. Wgrany projekto do druku przez Klienta przyjmuje się jako potwierdzony
7.12.Za finalną wersję Projektu odpowiedzialny jest wyłącznie Klient niezależnie czy był on przygotowany przez Drukarnię czy przez osobę trzecią.
7.13.W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia oraz nieprzesłania przez niego Projektu w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia Drukarnia wzywa Klienta do jego przesłania wysyłając drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta stosowne wezwanie z wyznaczeniem terminu na jego przesłanie.
7.14. Brak przesłania Projektu przez Klienta w terminie o którym mowa w punkcie 7.13 uprawnia Drukarnię do odstąpienia od Umowy (bez roszczeń Klienta z tego tytułu) oraz upoważnia do nałożenia na Klienta kary umownej w wysokości wartości brutto złożonego Zamówienia, płatnej w ciągu 7 dni licząc od dnia wysłania drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta (lub listownie) wezwania.
7.15. Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, nawet po zatwierdzeniu zamówienia "do realizacji", jeżeli przy faktycznym wydruku okaże się, że wydruku nie będzie zgodny z otrzymanym projektem lub możliwości wydruku nie pozwolą na odpowiednią jakość wydruku. W takiej sytuacji, Drukarnia podejmie próbę zmiany projektu z Klientem, a jeżeli to nie będzie możliwe Drukarnia może anulować takie zlecenie bez roszczeń z tego tytułu ze strony Klienta, z zastrzeżeniem, że jeżeli nastąpiła przedpłata, zwróci Klientowi całość przedpłaty w ciągu 7 dni od decyzji o anulowaniu danego zlecenia.  
7.16. Klient oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie majątkowe do przekazanych materiałów w ramach Projektu (np. logo firmy, piktogramy, elementy graficzne itp.), w tym do materiałów wskazanych przez Klienta a pobranych przez Drukarnię np. z zasobów Internetu.
7.17. W przypadku przekazania przez Klienta danych osobowych w projektach graficznych lub baz do przygotowania projektów graficznych przez Drukarnię (np. na kopertach), Klient oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne prawnie zgody na takie przekazanie w celu realizacji umowy przez Drukarnię. Wszelkie roszczenia, odszkodowania itp. z tego tytułu ponosi wyłącznie Klient. Zasady przekazania baz danych osobowych zostały szczegółowo określone TUTAJ.  
7.18.Drukarnia nie jest zobowiązana do archiwizacji otrzymanych Projektów, baz danych oraz przesłanych przez Klienta materiałów do Projektów.
 
7.17.PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PRZEZ DRUKARNIĘ
7.17.1.Drukarnia może przygotować Projekt Produktu/ korektę Projektu po uzgodnieniu szczegółów z Klientem, z uwzględnieniem poniższych zasad.
7.17.2.Usługa przygotowania przez Drukarnię Projektu Produktu/ korekty Projektu traktowana jest przez strony jako odrębne zlecenie od Zamówienia na realizację Produktu. Usługa ta jest odpłatna jeśli strony nie umówią się inaczej, w wysokości wynikającej z punktu 7.17.8 niniejszego Regulaminu.
7.17.3.Za odrębne Umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu pomiędzy Drukarnią, a Klientem uznaje się:
7.17.3.1.Stworzenie przez Drukarnię Projektu od podstaw – dalej "Projekt"
7.17.3.2.Dokonanie przez Drukarnię poprawek w Projekcie przesłanym przez Klienta lub wcześniej wykonanym przez Drukarnię – dalej "korekta Projektu" lub "nowy Projekt"
7.17.4.Umowa na wykonanie Projektu/ korekty Projektu – nazywana w treści Regulaminu "UPR" może być zawarta drogą elektroniczną (e-mail) – w takiej sytuacji, usługa ta będzie mieć miejsce wyłącznie na podstawie warunków niniejszego Regulaminu dotyczących przygotowania Projektu przez Drukarnię.
7.17.5.Umowę na wykonanie Projektu/korekty Projektu uważa się za zawartą przez Strony w momencie potwierdzenia przez Klienta drogą elektroniczną na e-mail Drukarni szczegółów tej umowy wysłanej wcześniej przez Drukarnię drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta (potwierdzenia, sprzeciwu) w ciągu 48 2 dni roboczych od wysłania warunków takiej Umowy przez Drukarnię przyjmuje się, że umowa została zawarta w momencie wysłania przez Drukarnię wiadomości e-mail z warunkami tej Umowy.
7.17.6.Zmiany Umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu dla swej ważności winny być przesyłane przez Strony poprzez pocztę elektroniczną z zastrzeżeniem, iż każdorazowo Drukarnia winna na nie wyrazić zgodę za pośrednictwem zwrotnej, potwierdzającej wiadomości e-mail.
7.17.8.Strony ustalą każdorazowo cenę za wykonanie Projektu lub korekty Projektu. Jeżeli cena nie jest ustalona indywidualnie, wynosi ona 50 zł + 23% VAT za wykonanie pierwszej wersji nowego Projektu przez Drukarnię oraz za każdą następną poprawkę graficzną 15 zł + 23% VAT. W przypadku gdy strony ustalą drogą mail-ową cenę za wykonanie projektu, a nie będzie zapisu o cenie za kolejne poprawki, przyjmuje się, że strony nadal obowiązuje stawka 15 zł za każdą poprawkę zgłoszoną przez Klienta. Płatność za ww usługi może mieć miejsce jako przedpłata (z góry) lub płatność terminowa płatna po wykonaniu usługi wg oceny Drukarni.
7.17.9.Drukarnia wystawi i prześle na adres e-mail Klienta fakturę VAT za wykonanie usług o których mowa w całym punkcie 7.17 niniejszego Regulaminu.
7.17.10.W przypadku gdy cena za Projekt będzie składową ceny za wykonanie Produktu (np. Projekt w cenie wykonania Produktu), a do wykonania Produktu nie dojdzie lub wykonanie Produktu nastąpi później niż w ciągu 14 dni od wykonania i wysłanie do Klienta pierwszego Projektu przez Drukarnię, Drukarni należne jest wynagrodzenie za cały Produkt wg zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.17.11.Drukarnia prześle Projekt na adres e-mail Klienta do akceptacji.
7.17.12.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Projektu poza Drukarnią.
7.17.13.Wytyczne i materiały dla przygotowania Projektu przesyła lub przekazuje Klient.
7.17.14.W przypadku gdy przekazane przez Klienta materiały i wytyczne do przygotowania Projektu/korekty Projektu będą niekompletne lub w przypadku ich braku w terminie 5 dni od momentu zawarcia Umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu pomiędzy Stronami, Drukarnia może odstąpić od takiej Umowy na przygotowanie Projektu/korekty Projektu bez żadnych roszczeń z tego tytułu ze strony Klienta lub gdy Drukarnia wykona Projekt starając się uwzględnić profil działalności Klienta, na co Klient wyraża zgodę bez zastrzeżeń, co skutkuje również pełną odpłatnością wynagrodzenia zgodnie z pkt. 7.17,8 po pierwszym przesłaniu takiego Projektu.
7.17.15.Drukarnia może odstąpić od Umowy na przygotowanie Projektu/korekty Projektu w każdym czasie jeżeli:
7.17.15.1.Klient nie zaakceptuje otrzymanego Projektu/korekty Projektu bądź nie wskaże dalszych poprawek/uwag do Projektu w ciągu 2 dni roboczych od wysłania ostatniej wersji Projektu/korekty Projektu przez Drukarnię.
7.17.15.2.Ilość poprawek/ uwag/ korekt przekroczy w sumie 5.
7.17.16.Odstąpienie od Umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu przez Drukarnię (niezależnie od przyczyny) zobowiązuje Klienta do zapłaty na rzecz Drukarni kary umownej w wysokości pełnego wynagrodzeniem brutto za wykonanie Projektu/korekty Projektu określonego w pkt. 7.17.8 niniejszego Regulaminu.
7.17.17.W przypadku Odstąpienia od Umowy przez Drukarnię (niezależnie od przyczyn), Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
7.17.18.Umowa na wykonanie Projektu/korekty Projektu przez Drukarnię jest niezależna od ewentualnej Umowy wykonania Produktu i nie wpływa w jakikolwiek sposób na zobowiązania Stron w tym zakresie, wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności na czas realizacji Umowy wykonania Produktu.
7.17.19.Jeżeli Umowa na wykonanie Projektu/korekty Projektu nie stanowi inaczej, uznaje się, że Projekt przygotowywany przez Drukarnię ma być wykorzystany do celów Umowy na wykonanie Produktu.
7.17.20.Projekt/korektę Projektu uznaje się ostatecznie za zaakceptowany przez Klienta w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:
7.17.20.1.Gdy Drukarnia otrzyma drogą e-mail potwierdzenie ze strony Klienta o akceptacji Projektu/ korekty Projektu
7.17.20.2.Gdy Klient nie potwierdzi Drukarni drogą e-mail wysłanego przez Drukarnię Projektu/korekty Projektu lub nie wskaże poprzez e-mail uwag do nich w ciągu 2 dni roboczych od wysłania przez Drukarnię aktualnej wersji Projektu.
7.17.21.W przypadku gdy Projekt/korekta Projektu zostanie ostatecznie zaakceptowany przez Klienta, Drukarni należne jest pełne wynagrodzenie zgodnie z punktem 7.17.8 niniejszego Regulaminu.
7.17.22.Po wykonaniu Projektu/korekty Projektu przez Drukarnię i jego ostatecznej akceptacji Drukarnia może, bez dodatkowej zgody Klienta, przystąpić do wykonania Produktu.
7.17.23.Jeżeli po ostatecznej akceptacji Projektu/korekty Projektu przez Klienta Drukarnia na zlecenie Klienta, dokona kolejnej zmiany Projektu (co będzie traktowane jako kolejne nowe zlecenie wykonania Projektu), Drukarni przysługuje pełne wynagrodzenie zgodnie z punktem 7.17.8 niniejszego Regulaminu.
7.17.24.Jeżeli Umowa na wykonanie Projektu/korekty Projektu zawiera więcej niż jeden Projekt, Drukarni należny się wynagrodzenie zgodnie z punktem 7.17.8 za każdy Projekt/ korektę Projektu z osobna.
7.17.25.Jeden Projekt lub korekta Projektu oznacza jeden zwarty plik zawierający elementy graficzne danego, jednego nowego Projektu.
7.17.26.Za treści zawarte w Projekcie wykonanym przez Drukarnię lub przesłanym przez Klienta odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
7.17.27.Drukarnia w ramach Umowy na wykonanie Projektu/ korekty Projektu nie jest zobowiązana do udostępniania jakichkolwiek plików Klientowi, w tym umożliwiających edycję Projektu / nowego Projektu. Może to mieć miejsce wyłącznie za każdorazową zgodą Drukarni. Powyższe pliki stanowią własność Drukarni. Drukarnia może udostępnić powyższe pliki za odrębną zgodą dla każdego pliku z osobna. Klient jest upoważniony do wykorzystywania Projektu oraz nowego Projektu przygotowanego przez Drukarnię jedynie na polach eksploatacji potwierdzonych pisemnie przez Strony.
 
8. SPOSOBY PŁATNOŚCI
8.1.Drukarnia udostępnia (w tym w Systemie) następujące sposoby płatności:
8.1.1.Płatność przelewem na rachunek bankowy Drukarni podanych na strona Systemu.
8.1.2.Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL – dalej "agent rozliczeniowy" (DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego):
8.1.2.1.Karty płatnicze: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro.
8.1.2.2.Kanały płatności : mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z inteligo, Płacę z iPKO, Płać z ING, R-Przelew, Płacę z Aliorbankiem, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Millennium płatności internetowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, VIA Moje Rachunki, ING Online, Przelew z BPH, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, VW Bank Direct
 
9. TERMINY REALIZACJI, SPOSÓBY DOSTAWY
9.1.Drukarnia dostarcza Produkt paczką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy wskazane są w "Podsumowaniu Zamówienia" o którym mowa w punkcie 5.8 niniejszego Regulaminu lub/i będą wskazane w korespondencji e-mail stron.
9.2.Klient może zaproponować inny sposób dostawy Produktu i w tym celu jest zobowiązany do uzgodnienia szczegółów dostawy z Drukarnią m.in. za pośrednictwem e-mail: kontakt(at)kopertomat.pl lub telefonicznie. Klient jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów wynikających z wybranego przez siebie sposobu dostawy, innego niż wskazany w punkcie 9.1 niniejszego regulaminu.
9.3. O terminie realizacji (Termin realizacji) Zamówienia Klient jest informowany na etapie składania Zamówienia – punkt 5.4 (lub w korespondencji (e-mail) stron). Termin realizacji należy liczyć w Dniach Roboczych, począwszy od następnego dnia po wysłaniu do Klienta wiadomości e-mail zawierającej nr Zamówienia oraz status "Przyjęto do realizacji" (ust. 6.4) (lub będzie to wynikać z korespondencji (e-mail) stron), z zastrzeżeniem, że dniem wysyłki tego e-maila jest Dzień Roboczy. W przypadku gdy dniem wysyłki nie jest Dzień Roboczy do terminu realizacji należy dodać jeden Dzień Roboczy.
9.4.W przypadku realizacji Zamówienia złożonego drogą e-mail lub inną drogą poprzez przesłanie pisemnego zlecenia, do określenia terminów realizacji Zamówienia stosuje się zasady określone w punkcie 9.3 niniejszego Regulaminu.
9.4.1.Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Produkty dostarczane są w czasie deklarowanym przez Kuriera. Czas dostawy nie wlicza się do czasu realizacji Zamówienia.
9.4.2.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy.
9.4.3. W przypadku zwrotu wysłanej paczki z zamówieniem do Drukarni, koszty takiego zwrotu (wg cennika danego przewoźnika) Klient zobowiązuje się zawrócić Drukarni w ciagu 7 dni od wezwania.
9.4.4. W sprawach nie uregulowanych w przypadku reklamacji związanej z dostarczeniem przesyłki, zastosowanie mają regulaminy doręczenia danego przewoźnika na co Klient wyraża zgodę. Regulaminy usług firmy kurierskiej z której w danym momencie korzysta Drukarnia są dodane na stronie: https://kopertomat.pl/dostawa_platnosci
9.4.5. Ceny za przesyłkę paczki z zamówieniem podane na stronie sklepu czy mailowych potwierdzeniach dotyczą pierwszej wysyłki paczki dla danego zamówienia, w przypadku pozostałych wysyłek (ponowna wysyłka, koszt zwrotu itp.) cena będzie wynikać z cennika przewoźnika +/- 10%.
9.4.5.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za Produkt od momentu przekazania go firmie kurierskiej.
 
10. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
10.1.Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Drukarni bezterminowej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - prowadzenie Konta w Systemie, za tygodniowym okresem wypowiedzenia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pomocą wiadomości e-mail na adres mailowy: kontakt(at)kopertomat.pl lub też pisemnie na adres Drukarni tj. Kopertomat.pl ul. Ogrodowa 31, 62-053 Pecna.
10.2.Usługodawca ma prawo bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać z Usługobiorcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną - prowadzenie Konta w Systemie w przypadku gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
10.3.Usługobiorca ma także możliwość rozwiązania umowy o prowadzenie Konta w Systemie ze skutkiem natychmiastowym korzystając z opcji dostępnych w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta. Po użyciu przycisku "Usuń konto" Usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie usunięcie Konta, wymagający potwierdzenia żądania usunięcia Konta przez kliknięcie na nadesłany link.
10.4.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron, które określi termin rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
11.1.Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z umową.
11.2.Podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna ani inne błędy w plikach przesłanych lub/i potwierdzonych przez Klienta.
11.3.Termin do składania reklamacji wynosi maksymalnie 3 dni od dnia odbioru Produktu lub licząc od dnia w którym był planowany odbiór przesyłki (ilość dni roboczych realizacji Produktu + 1 dzień roboczy na doręczenie) pod rygorem utraty uprawnień przez Klienta z tytułu reklamacji.
11.4. Reklamacja winna być złożona za pośrednictwem e-mail na adres: kontakt(at)kopertomat.pl
11.5. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności i żądanie Klienta.
11.6. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane, pod rygorem utraty uprawnień przez Klienta z tego tułu oraz bez roszczeń z tego tytułu. 
11.7.Drukarnia rozpatruje zgłoszone reklamacje w ciągu 10 dni od otrzymania reklamacji, wysyłając na adres e-mail z którego została złożona reklamacja wyjaśnienie i/lub propozycję dotyczącą sposobu załatwienia reklamacji.
11.8. W przypadku uszkodzenia mechanicznego Produktu w trakcie transportu, utraty (w tym częściowej) przesyłki lub otrzymania produktu (lub/ i ilości) niezgodnego ze złożonym zamówieniem w tym lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki Klient obowiązany, pod rygorem utryty roszczeń z tego tytułu, potwierdzić pisemnie w momencie odbioru przesyłki z kurierem doręczającym przesyłkę poprzez wspólne podpisane tzw. protokołu niezgodność w odbiorze (dowlny dokument potwierdzający stan faktyczny).  Fakt uszkodzenia przesyłki lub opóźnienia w doreczeniu lub braków ilościowych vs zamówienie winno być odnotowane na dokumencie przewozowym (protokół rozbieżności) w obecności przedstawiciela przewoźnika wraz z jego podpisem na dokumencie. W przypadku reklamacji dotyczących mechanicznego uszkodzenia paczki, produktów itp. reklamacje należy złożyć wyłącznie podczas odbioru paczki od kuriera i za pisemnym potwierdzeniem przez kuriera dostarczającego paczkę (poprzez spisany protokół odbioru wraz z opisem reklamacyjnym). Inny tryb reklamacji uszkodzeń mechanicznych lub braków ilościowych nie będzie przyjmowany, a taka reklamacja nie będzie uznana.
Protokół powyższy nalezy przesłać (wraz z opisem reklamacyjnym) do Drukarni mailowo w terminie zgodnie z ust. 11.3 na adres zgodnie z ust. 11.4.
11.9.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Drukarnię mogą być składane przez Usługobiorcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Drukarni kontakt(at)kopertomat.pl .
11.10.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie 10 dni od otrzymania reklamacji.
11.11.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana wyłącznie na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
11.12.Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności dokonywanych za pośrednictwem DOTPAY należy kierować do agenta rozliczeniowego bądź bezpośrednio do DOTPAY na adres e-mail za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych DOTPAY (formularz kontaktowy (link); numer telefonu: 0048 (12) 688 26 00; numer fax: 0048 (12) 688 26 99; e-mail: biuro(at)dotpay.pl; adres korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków).
11.13.Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za działania agenta rozliczeniowego.
11.14. Reklamacja dotycząca koloru nadruku może mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do wcześniej zamówionego i potwierdzonego proofa projektu, dotyczącego reklamowanego zamówienia. W przypadku pozostałych sytuacji, reklamacja dotycząca kolorów nadruku nie będzie uwzględniania. Zamówienie produktów bez wcześniejszego proofa jest równoznaczne z akceptacją powyższego przez Klienta. Szczegóły oraz możliwość zamówienia proofa znaduje się tutaj.
 
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1.Umowy zawierane poprzez Drukarnię zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
12.2.Integralną częścią Regulaminu są wszystkie treści i informacje zawarte na stronie Drukarni tj. http://kopertomat.pl
12.3.Korespondencja pomiędzy stronami może być kierowana adresy e-mail: kontakt(at)kopertomat.pl lub/i na adresy wskazane w Zamówieniu. Doręczenie pism drogą listową (poczta zwykła) pod adres wskazany przez stronę, uważa się za skuteczne w przypadku nie podjęcia przesyłki przez Klienta, z upływem siódmego dnia, licząc od dnia pozostawienia drugiego awizo. Adres do korespondencji dla Drukarni to: Promodruk Jarosław Kóska, ul. Ogrodowa 31, 62-053 Pecna.
12.4.Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Drukarni oraz faktur VAT na adres e-mail Klienta używany podczas składania Zamówienia, w tym również po zakończeniu realizacji usługi wynikającej z danego Zamówienia.
12.5.Drukarnia ma prawo do obciążenia Klienta opłatą windykacyjną w wysokości 500,00 zł w przypadku konieczności wystosowania do Klienta drugiego wezwania do zapłaty dot. danej, niezapłaconej w terminie płatności przez Klienta wobec Drukarni.
12.5.1. Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty DRUKARNI związane z dochodzeniem roszczeń lub/i windykacją zobowiązania Zleceniodawcy (m.in. koszty firm windykacyjnych, obsługi prawnej), które przekroczą kwotę podaną powyżej (500 zł). DRUKARNIA ma prawo przekazać dochodzenie należności firmie windykacyjnej w każdej chwili jeżeli zobowiązanie Zleceniodawcy wobec DRUKARNI nie będzie uregulowane w terminie podanym na fakturze (nawet przekroczenie terminu o min. 1 dzień) bez konieczności wysłania wezwania. Jeżeli, w wyniku przekazania windykacji należności firmie windykacyjnej, DRUKARNIA poniesie jakiekolwiek koszty z tym związane wobec firmy windykacyjnej, Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować te koszty wobec DRUKARNI na wezwanie DRUKARNI w ciągu 7 dni licząc od wysłania takiego wezwania, chyba, że wezwanie stanowi inaczej.   
12.6.Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Drukarnię związanych z dochodzeniem roszczeń od Klienta jeśli koszty te przekroczą opłatę windykacyjną o której mowa w punkcie 12.5 niniejszego Regulaminu.
12.7.Drukarnia może umieścić nazwę lub/i logo Klienta na swoich stronach Internetowych oraz w materiałach reklamowych dot. informacji o współpracy stron. Logo może być pobrane z dostępnych źródeł (w tym ze strony Internetowej Klienta).
12.8.Kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest należna Klientowi w maksymalnej wysokości do wysokości do 10 % wartości Zamówienia. Kara ta stanowi wyłączne odszkodowanie należne Klientowi od Drukarni, pod warunkiem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie miało miejsce wyłącznie z winy Drukarni. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu utraconych korzyści lub innych strat Klienta w związku z realizacją danego Zamówienia.
12.9.Z tytułu niedotrzymania określonego terminu realizacji Zamówienia, Klientowi przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości stawki dziennej obowiązujących odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia licząc od sumy Zamówienia netto. Opóźnienie w realizacji Zamówienia nie uprawnia Klienta do odmowy przyjęcia Zamówienia.
12.10.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane przesłane lub udostępniane przez Klienta w celu realizacji Zamówienia.
12.11.Dopuszcza się tolerancję dla specyfikacji Produktu: błędu krajarki (która może wynieść do 2-5 mm) oraz wagi, formatu, gramatury, siły klejenia oraz barwy i połyskliwości oraz pozostałych parametrów materiału z którego są wykonane arkusze jeżeli tolerancja ta wynosić będzie +/- 5%.
12.11.1 W przypadku kopert kolor podruku może się różnić od tego jaki jest przykładowo zaprezentowany na dany moment na stronach Systemu bez roszczeń z tego tytułu. Przeważnie jest to kolor jasno lub ciemno niebieski oraz jano lub ciemno szary. Jeżeli ma być ściśle określony kolor poddruku Klient zobowiżuje się zastrzec to w komentarzu do danego Zamówienia. Drukarnia potwierdzi, czy dane zamówienia będzie możliwe do realizacji. Drukarnia może anulować dane zamówienie jeżeli nie będzie możliwa realizacja z podanym kolorem podruku przez Klienta, bez roszczeń z tego tytułu.
12.11.2 Dopuszcza się odchylenie projektu w stosunku do krawędzi koperty w poziomie lub/i w pionie do 10% bez roszczeń z tego tytułu.
12.11.3 Dopuszcza się, bez roszczeń z tego tutłu, tolerancję finalej (zrealizowanej) ilości kopert w zamówieniu do 5% mniej lub więcej w stosunku do ilości zamówionej (wskazanej w zamówieniu).
12.11.4 Dopuszcza się tolerancję przesunięcia projektu na kopercie po wydruku do 2mm bez roszczeń z tego tytułu. 
12.12.Częściowa niezgodność realizacji Zamówienia, nie uprawnia Klienta do reklamacji całości przedmiotu danego Zamówienia (Umowy).
12. 12. 1 W przypadku gdy dany parametr realizacji zlecenia (np. kolory poddruku) nie zostanie ustalony przez strony przed zatwierdzeniem zlecenia, wybór co do jego realizacji pozostaje w decyzji Drukarni bez roszczeń z tego tytułu.
12.12. 2 Częściowa niezgodność zlecenia podlega takim samym zadsadą reklamacyjnym jak reklamacja całości zlecenia odnośnie procedury jej zgłoszenia i rozpatrywania.
12.13.Treść niniejszego Regulaminu jest wiążąca dla Stron również gdy przedmiotem wykonania Umowy jest Produkt nie widniejący na stronie internetowej Drukarni ale wykonany przez Drukarnię na Zamówienie potwierdzone przez Drukarnię w wiadomości e-mail w której wskazano potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia i link do niniejszego Regulaminu.
12.14.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.15.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Drukarni.
12.16.Fakt, że Drukarnia nie korzysta w danym momencie z jakiegokolwiek z uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu i/lub nie sprzeciwia się niewykonywaniu przez drugą stronę jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszym Regulaminie nie może być interpretowany jako rezygnacja przez Drukarnię z możliwości późniejszego skorzystania z jednego z uprawnień lub akceptacja niewykonywania zobowiązań przez drugą stronę.
12.17.Drukarnia może wpłacone wcześniej wynagrodzenie tytułem Zamówienia przez Klienta, zatrzymać na poczet opłacenia innych zobowiązań Klienta np. kary umownej na co Klient wyraża zgodę.
12.18.Do momentu pełnej zapłaty za Produkt przez Klienta, Produkt jest własnością Drukarni i Drukarnia może nim rozporządzać według własnego uznania.
 

2022 © KOPERTOMAT